.

Lederen kommenterer

Merete Nilssons kommentar

Norge står foran utfordringer og endringer som kommer i kjølvannet av store samfunnsendringer både her hjemme og internasjonalt. I dette nummeret tar vi en kikk på noen av de utfordringene vi som samfunn står overfor i dag.
  • Merete Nilsson
  • Håvard Schei

Hvordan påvirker for eksempel flyktningstrømmen, urbaniseringen, terrorfrykten og nedgangen i oljeprisene det norske samfunnet? Hvordan påvirker dette det norske arbeidslivet?

 

I denne utgaven av Samfunnsviteren kan du blant annet lese et intervju med hovedtillitsvalgt for Samfunnsviternes medlemmer i UDI, Irene Brønlund Opseth. UDI er et av foreningens største lokallag med godt over 300 medlemmer. Flyktningstrømmen som tok Europa på senga i fjor, fikk store ringvirkninger på bemanningssituasjonen i UDI og arbeidshverdagen til de ansatte. Irene Brønlund Opseth og hennes kolleger har hatt travle måneder, og de har nylig fått et hundretalls nye kolleger – mange av dem med samfunnsvitenskapelig og humanistisk bakgrunn. Alle gir med sin deltakelse i arbeidslivet og bruk av sin kompetanse et viktig bidrag til å løse en av de største samfunnsutfordringene Norge har stått overfor på mange, mange år.

 

Et annet medlem, Anne Karine Wilson, som er fylkeskoordinator for inkluderingskompetanse og seniorrådgiver i NAV, forteller om hvordan nedgangen i oljeaktivitetene er i ferd med å få ringvirkninger på arbeidsmarkedet i Akershus; næringer som leverer til oljesektoren, opplever problemer. Wilson forteller også om en bekymring for unge som faller ut av skolen. NAV klarer å få mange unge tilbake til skole og arbeid, men dessverre ikke mange nok. Hun er også opptatt av hvordan vi som samfunn skal kunne nyttiggjøre seg den kompetansen som folk med utenlandsk bakgrunn har med seg når de kommer til Norge. Hva gjør disse store problemstillingene med arbeidslivet?

 

I framtiden kan vi komme til å oppleve økende segmentering av arbeidsmarkedet og større grad av ulikhet mellom de som har jobb og de som er arbeidsledige, mellom fast og løst tilknyttede arbeidstakere, mellom de som vinner og de som taper på digitalisering og automatisering. Dette er utviklingstrekk Samfunnsviterne jobber for å kartlegge og konsekvenser vi forsøker å forhindre. Det skal ikke være enkeltindividene som skal bære byrdene eller risikoen for samfunnsendringer og omstilling.

 

Å skape trygge rammer for våre medlemmers arbeidsdeltakelse er Samfunnsviternes hovedoppgave. Men trygghet handler ikke bare om å hegne om status quo. Det handler også om å vise vei for nye og bedre løsninger, skape trygghet for flere og utforme vern og rammer på en ny måte. Med større grad av fleksibilitet i rammene for arbeidet, er det større mulighet for å dekke faktiske behov for ulike arbeidstakere, for ulike virksomheter og for et samfunn i endring. Vi må finne en god balanse mellom faste, forutsigbare rammer på den ene siden og rom for fleksibilitet, kreativitet og innovasjon på den andre. Omstillingsbehov i samfunnet så vel som på den enkelte arbeidsplass fordrer en ansvarlig og nytenkende arbeidstakerside som ikke bare er opptatt av å bevare framforhandlede rettigheter, men som også viser evne og vilje til å tilpasse løsningene til samtidens utfordringer.

 

Jo mer teknologi, segmentering, globalisering, ressursmangel og konflikteskalering, desto viktigere er det at langsiktige samfunnshensyn, menneskelige behov og grunnleggende verdier styrer valg og prioriteringer og legges som premisser for utviklingen. Her kan medlemmene i Samfunnsviterne bidra med viktig kunnskap. Dette er samfunnsviternes og humanistenes tidsalder! Vi skal sette premissene for utviklingen og være med på å forme framtidas arbeidsliv!

 

Merete Nilsson