.

Aktuelt

Vil stimulere til gründervekst

Samfunnsviteren har stilt næringsministeren Monica Mæland (H) spørsmål om hvordan regjeringen og departementet stiller seg til det nye arbeidslivet der stadig flere starter egen virksomhet.
  • Redaksjonen
  • Hans Jørgen Brun

– Det forventes at antall gründere og selvstendige arbeidstakere kommer til å øke dramatisk her til lands. Hva tenker du om dette?

 

– I dag er det for få som prøver å starte nye vekstbedrifter her til lands – og det er for få som lykkes. Gründere som starter nye, lønnsomme og bærekraftige bedrifter er det vi trenger mer av nå. Norsk økonomi er sårbar og vi trenger flere ben å stå på. Nettopp derfor er gründere og nye bedrifter så viktig. I fjor la vi fram Norges første gründerplan med over 400 millioner ekstra til gründertiltak nettopp for å legge til rette for flere gründere og for at flere kan starte egen bedrift.

 

– Den nye gründerdirektøren i Innovasjon Norge sier han vil jobbe for å bedre rammevilkårene for de som driver egne virksomheter eller er frilansere. Hva tenker du om dette?

– Det er også noe denne regjeringen har tatt på alvor og gjør noe med. Mye av dette handler om skatt og ikke minst et godt virkemiddelapparat. Fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse og som satser på egne evner og ideer. Vi må bidra til å skape en kultur for dette, og vi stiller fra statens side både med kapital og kunnskap.

 

– Fagorganiseringen er synkende, noe som blant annet er en utfordring for trepartssamarbeidet. Trenger vi en ny samarbeidsmodell, eller kan vi endre og snu tallene?

– Et velfungerende trepartssamarbeid er viktig for arbeidslivet. Regjeringen ønsker å bevare de grunnleggende reglene i arbeidslivet, vi er positive til trepartssamarbeidet og til at folk organiserer seg. Et organisert arbeidsliv er et fortrinn for Norge. Samtidig kan trepartssamarbeidet bli bredere enn i dag og det er et ansvar vi har sammen med organisasjonene.

 

– En rapport utarbeidet av Tankesmien Agenda og Samfunnsviterne forteller at gründere trenger mer kunnskap. Hvordan kan denne utfordringen møtes?

– Kompetanse er et av tre satsingsområder i gründerplanen vår. Det er nettopp fordi mange nyetablerte gründere mangler den rette kompetansen på hvordan man skal starte, drive og utvikle en bedrift. Vi lanserte også nye stipender for studenter og forskere som vil bli gründere. Og vi gir en stor pott til arbeidet med å kommersialisere forskning – slik at forskningen blir til nye løsninger som kommer ut i markedene.

 

– Støtter du påstanden om at gründervirksomheter stort sett er urbane?

– Norge har en stund vært på vei fra særstilling til omstilling. Mange av bedriftene som skal ta oss gjennom omstillingen til en mer kunnskapsbasert og bærekraftig økonomi, eksisterer ikke ennå. Vi trenger derfor flere gode gründere som etablerer innovative bedrifter, og utvikler morgendagens arbeidsplasser. I likhet med folk ellers bor det flere gründere i sentrale strøk enn i distriktene. Det viktige for oss er at alle har like gode muligheter for å lykkes, uavhengig av hvor man bor. Teknologiutviklingen gjør at det blir enklere å være gründer utenfor de store byene, og det er bra.

 

– Tall fra SSB forteller at svært mange som starter opp virksomheter, går konkurs. Hva kan vi gjøre med dette?

– Det vil alltid være sånn at mange nyetablerte selskaper ikke lykkes. Andelen selskaper som ikke overlever de første årene, er høy i alle land. Slik bør det også være. Det er også positivt at de minst levedyktige bedriftene raskt legges ned, slik at ressursene kan brukes mer lønnsomt andre steder. I følge tall fra OECD er det ikke vanskeligere for foretak å overleve i Norge enn i de fleste andre land. Men igjen: Det er for få gründere som lykkes med å vokse i forhold til det vi har behov for. Vi trenger flere som starter opp, og flere vekstbedrifter som lykkes.

 

– Flere mener at en ved å motivere selvstendige arbeidstakere, gjør det lettere å få folk blant annet flere fremmedkulturelle ut i arbeid. Hva tenker du om dette?

– Vi trenger hele befolkningen og alle våre kloke hoder for å lykkes med omstillingene vi skal gjennom. Innvandrerbefolkningen vår er en stor og utappet kilde til kompetanse og skaperkraft. Personer med innvandrerbakgrunn er godt representert blant gründere i Norge, men vi ønsker og trenger å ta i bruk denne ressursen på en bedre måte enn vi gjør i dag. I gründerplanen lanserte vi et program som heter ”Vekst”, som nettopp skal fremme kvinnelige gründere og gründere med flerkulturell bakgrunn.

 

– Har du selv erfaring fra gründervirksomhet?

– Jeg er vokst opp med en far som startet egen bedrift på slutten av 70-tallet og vet hvor mye hardt arbeid dette er. Selv startet jeg egen advokatvirksomhet før politikken tok all tiden min. Og så er jeg så heldig å jobbe tett med en erfaren gründer: Min statssekretær Dilek Ayhan har blant annet grunnlagt Alarga, et selskap som jobber med å bedre bedrifters interkulturelle kompetanse.