.

Lederen kommenterer

Merete Nilssons kommentar

25. mai neste år innfører EU en ny forordning om personvern. Norge får også nye personvernregler fra samme dato. De nye personvernreglene blir også strengere.
  • Merete Nilsson
  • Håvard Schei

Hva handler egentlig personvern om og hvorfor er det så viktig? Personvernregler skal regulere privatlivets fred og personlig integritet. Reglene skal ivareta selvråderetten over egne personopplysninger hvor samtykke er et sentralt behandlingsgrunnlag. Regelverket skal regulere hvem som kan behandle personopplysninger, på hvilket grunnlag en slik behandling kan skje og på hvilken måte.

 

De nye reglene er en modernisering av et regelverk fra 1995 og gjør tilpasninger til et nytt teknologisk landskap hvor det i enda større grad enn før er nødvendig å ivareta den enkeltes personvern. Det nye regelverket innebærer også en harmonisering av regelverket for EU-landene og anvendelsen av disse.

 

Den nye forordningen stiller strengere krav til hvordan personopplysninger behandles. Hver enkelt virksomhet må utrede personvernkonsekvenser og tilpasse oppgaveløsningen til de nye personvernreglene. Mange virksomheter må også oppnevne et personvernombud. Det vil si at man skal utpeke en person som skal være tett på alle prosesser i virksomheten og være en faglig veileder/rådgiver for bedriften i spørsmål som omhandler personvern. Reglene om personvernombud gjelder i utgangspunktet for alle offentlige virksomheter, og det gjelder også private virksomheter som behandler personopplysninger. De nye reglene gir også nye plikter for databehandlere og krever databehandleravtaler.

 

Oppbevaring og behandling av personopplysninger er et viktig tema, også for en fagforening. Alle fagforeninger, små og store, må følge personvernloven, og alle må tilpasse egen drift og utvikling til de nye personvernreglene som kommer.

 

Samfunnsviterne har i mange år høstet erfaringer med en systematisk tilnærming og praktisk arbeid for å ivareta våre medlemmers personopplysninger på en god måte. Det er like fullt nødvendig med tilpasninger til de nye reglene som kommer, og vi anser oss godt i gang med dette. Hovedstyret fikk nylig en innføring i hva den nye forordningen innebærer for Samfunnsviterne og informeres løpende om personvernarbeidet.

 

Du kan lese mer om hvordan Samfunnsviterne jobber med personvern i intervjuet med Åse Marie Eliassen i denne utgaven av Samfunnsviteren. Eliassen er advokat og personvernrådgiver i Samfunnsviternes sekretariat.

 

I mellomtiden håper jeg at vi alle som leser denne utgaven av Samfunnsviteren kan lære noe om sikkerhet på nett og hvordan aktører i Norge, både offentlige myndigheter og andre aktører, arbeider med informasjonssikkerhet i vår digitaliserte hverdag.

 

Er du ekstra interessert i personvern, kan du lese Samfunnsviternes høringsinnspill til Akademikerne om Justis- og beredskapsdepartementets utkast til ny personopplysningslov.

Merete Nilsson
Leder i Samfunnsviterne

Utdanning: Cand.polit. med hovedfag i spesialpedagogikk, autorisasjonskurs i relasjonsledelse.

Har hatt ulike styreverv tidligere i ulike foreninger. Blant annet styremedlem i Faglig råd for PP-tjenesten. Har også vært leder for Regionalt Arbeidsutvalg for ledere i PP-tjenesten i Midt-Norge.

Nestleder i Samfunnsviterne fra 2014. Konstituert leder av Samfunnsviterne fra august 2015 og leder i Samfunnsviterne fra 1. januar 2017.

Har tidligere vært fylkesleder for Samfunnsviterne i Trøndelag og lokal tillitsvalgt.