.

Aktuelt

Et politisk anliggende

Nesten alle som har vært med i omorganiseringsprosesser, som leder eller ansatt, mener det har en høy kostnad. Hvorfor er det så vanskelig?
  • Gunn Kvalsvik
  • Rawpixel/Kommunal og moderniseringsdep.

Det brukes store ressurser på å omorganisering i alle sektorer. Kristin Holm Jensen (H), statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mener det er unngåelig og at virksomheter selv må finne sine måter tilpasse seg virkeligheten.

 

– Omorganisering er ikke lenger bare er unntakstilstand i arbeidslivet, men en normalitet. Er apparatet klar til å håndtere at endring etterhvert kommer til å ta like stor plass i en virksomhet som driften?

– Omstilling er nødvendig både for å møte fremtidens utfordringer og for å ta i bruk nye muligheter. Offentlig sektor må i fremtiden løse flere og mer krevende oppgaver, samtidig som oljeinntektene går ned og vi skal gjennomføre et grønt skifte. Digitalisering og arbeid med kontinuerlig fornyelse og forbedring skal sikre gode offentlige tjenester og god ressursbruk. Omstilling er krevende, men fullt håndterbart når prosessene drives godt.

 

– Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets side legger vi vekt på å støtte omstillingsarbeid både gjennom å utvikle nye digitale løsninger, gjennom bedre styring og ledelse i staten og ved å støtte de statlige virksomhetenes omstillingsarbeid.

 

– Flere forskningsrapporter peker på en klar sammenheng mellom omorganisering og sykemeldinger/uføretrygd. Hvordan kan man møte denne utfordringen?

– Vi må sørge for at de statlige virksomhetene har gode prosesser ved omstilling, godt samarbeid med partene og at vi ivaretar medarbeiderne på en god måte. Regjeringen har nettopp lansert en ny læringsstrategi sammen med partene i arbeidslivet, der vi legger vekt på tiltak som gir livslang læring og mulighet for kompetanseutvikling når arbeidslivet endrer seg.

 

Kristin Holm Jensen, statssekretær i KMD.

 

En rapport fra McKinsey konkluderer med at bare 30 prosent av alle omorganiseringer når sine mål. Stemmer dette med kunnskap de besitter i departementet?

– I departementet har vi ikke kunnskap som indikerer at bare 30 prosent av alle omorganiseringer når sine mål. Vårt fagdirektorat, Difi, har ingen tall som verken kan bekrefte eller avkrefte påstanden fra McKinsey om at 30 prosent av alle omorganiseringer når sine mål. Det har de senere år vært økt oppmerksomhet mot effektevalueringer av reformer og tiltak. Evalueringsportalen til Direktoratet for økonomistyring er et forsøk på å systematisere den kunnskap som genereres gjennom evalueringer.

 

– Har departementet en langsiktig plan for omorganiseringer fremover?

– Nei, vi har ikke laget en masterplan for dette i staten. Hver enkelt sektor og virksomhet må tilpasse seg nye behov og rammebetingelser på sine områder, slik at de kan løse sine samfunnsoppdrag.