.

Hallo samfunnsviter

– Har alltid hatt tro på NAV-reformen

NAV-reformen, Norges største omorganisering, startet for 12 år siden og er fremdeles i prosess. Frode Svartvatn fra Trondheim har i alle disse årene ledet Akademikerne NAV.
  • Gunn Kvalsvik
  • Privat

Svartvatn forteller at han har vært tillitsvalgt helt fra de begynte planlegging av NAV Interim i 2005, og han har vært leder av Akademikerne NAV i hele NAVs tid. Han er også mangeårig medlem av Samfunnsviternes hovedstyre.

 

Svartvatn forteller at den tøffeste perioden, rent omstillingsmessig, var gjennom de første årene, da alle fusjonene og etableringene av NAV-kontorer foregikk og da man skilte ut Forvaltning i egne enheter.

 

– I den tiden disse prosessene pågikk, økte restansene, og trykket på NAV i media ble enormt. Det hele kulminerte med at NAVs ledelse og de ulike statsrådene ble innkalt til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Da opplevde jeg at det var nære på at hele NAV-reformen strandet. Nå ble heldigvis resultatet slik at politikerne på Stortinget innså at NAV måtte tilføres 700 millioner for at reformen skulle kunne utvikle seg slik et enstemmig Storting hadde forutsatt. Dette var første gang i reformen at det ble tilført ekstra ressurser til NAV-reformen, sier han.

 

– Har du noen gang tenkt at NAV aldri burde blitt NAV, altså at omstillingskostnadene ble for omfattende?

– Jeg har alltid hatt tro på reformen. Det er slik når en har jobbet i en sterkt politisk styrt etat som Aetat, at når politikerne har talt, så må man snu seg og følge opp vedtaket. Når det er sagt, så var nok premissene for reformen og ambisjonene til politikerne vel høye. Kompleksiteten i reformen var mye høyere enn man la inn som premisser, å føre to store statlige etater sammen, og i et partnerskap med alle landets kommuner og deres sosialtjeneste. Det het så fint om NAV-reformen at det skulle være «én dør inn». Allerede i 2005 sa jeg i Aftenposten i en diskusjon med daværende statsråd Dagfinn Høybråten at dette hadde jeg og Akademikerne liten tro på, med bakgrunn i kompleksiteten til et nytt NAV.

 

– Hva har etter din mening vært mest vellykket i selve prosessen?

– Det mest vellykkede er at vi i alle disse årene har greid å holde den gode driven. Selv om mange nok har vært svært trette av all uro og omstilling, så gjør våre medlemmer og ansatte en utrolig viktig og god samfunnsnyttig jobb. Jeg tror de fleste brenner for jobben sin og det å gjøre en innsats for brukere og samfunn.

 

– Vil du si at NAV er i konstant omstilling?

– Som tillitsvalgt i så mange år har jeg sett og følt på alle omstillingene som har kommet, og de kommer tettere og tettere. Omstilling og endringer av stor eller mindre grad er det naturlige i hverdagens NAV. Da NAV-reformen startet, var det som store «bølger» som alle på en eller måte måtte ta del i. Nå i de senere år ser vi at det kommer små «bølger» med omstilling og endring, men nå i et mye hurtigere tempo. Et eksempel på dette er den stadig mer omfattende digitaliseringen som finner sted i samfunnet generelt. Digitalisering i NAV har startet i det små, men her vil det påvirke mer og mer vår hverdag som ansatte. Digitaliseringen skjer så raskt at vi i dag ikke kan skjønne hvor det slår inn. Dette åpner for helt nye måter å måtte jobbe på, og det kan bety at den enkelte ansatte må endre arbeidsoppgaver mer eller mindre totalt. Når de demografiske endringene for NAV er så store som de er og som de kommer til å bli framover, så må vi bli enda bedre til å utnytte og forenkle vår hverdag for at vi skal kunne oppfylle vårt samfunnsoppdrag, avslutter Svartvatn.