.

Lederen kommenterer

Merete Nilsson kommenterer

Alt tyder på at omstilling vil være en konstant side av framtidens arbeidsliv.
  • Merete Nilsson
  • Håvard Schei

Den teknologiske utviklingen medfører endringer i arbeidslivet både for virksomheter og den enkelte arbeidstaker. Jobber og arbeidsoppgaver slik vi kjenner dem i dag forsvinner og nye skapes. Den enkelte arbeidstaker vil med all sannsynlighet oppleve endring i arbeidsoppgaver og nye og økte kompetansekrav.

 

Mange av Samfunnsviternes medlemmer som jobber i offentlig sektor, står midt oppe i omfattende omstillingsprosesser. Det dreier seg om store organisasjonsendringer, flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo og ikke minst sammenslåingsprosesser i kommuner, fylker og i fylkesmannsembeter. De etter hvert årvisse «ostehøvelkuttene» fra regjeringen, som blant annet har som mål å effektivisere statlige virksomheter og senke kostnadene til offentlig forvaltning, fører også til stadig omstilling og omorganisering. Arbeidstakere i privat sektor er kanskje mer vant til å omstille seg, siden private bedrifter hele tiden må forholde seg til et marked der rammebetingelsene stadig er i endring, men også her forventes det i stadig større grad at arbeidstakerne er beredt på stadig omstilling.

 

I omstillingsprosesser står ofte arbeidsgivers behov i sterk kontrast til de ansattes ønsker. I offentlig sektor er det ofte politiske krav på den ene siden – med fokus på å skape nye arbeidsplasser, bygge og styrke kompetansemiljøer og mest mulig optimal ressursutnyttelse i utførelsen av samfunnsoppgavene – og arbeidstakernes behov for å trygge sin egen arbeidssituasjon på den andre siden. Ingen betviler påstanden om at de ansatte i stor grad påføres uheldige konsekvenser i kjølvannet av pålagte omstillinger. Omstillingsprosesser kan medføre store individuelle kostnader for de som berøres. Uenighet og frustrasjon fører ofte til konflikter. Usikkerhet om egen jobbsituasjon kan være svært belastende, og for noen innebærer jo en omstillingsprosess faktisk å miste jobben.

 

I alle omstillingsprosesser er det svært viktig for Samfunnsviterne som fagforening å ivareta våre medlemmer og tillitsvalgte. Vi legger stor vekt på å støtte og kvalifisere våre tillitsvalgte og medlemmer i slike prosesser slik at de er best mulig rustet til å kunne håndtere den omstillingen de er en del av. Å vise vei for våre medlemmer gjennom omstillingens mange, lange og kompliserte prosesser er en av våre viktigste oppgaver.

 

Vi i Samfunnsviterne er også opptatt av at omstilling ikke nødvendigvis bare medfører vanskeligheter og usikkerhet. Viser du som ansatt eller tillitsvalgt åpen holdning til de endringene som blir skissert, setter deg inn i arbeidsgivers situasjon og går inn for samarbeid for å få best mulig resultat både for arbeidsgiver og de ansatte, så kan utfallet av en omstillingsprosess åpne for karrieremuligheter og endringer i arbeidsoppgaver som kanskje ikke hadde kommet hvis alt hadde fortsatt som før. Samtidig er det viktig at alle arbeidstakere viser vilje og evne til å tilegne seg ny kompetanse gjennom hele yrkeslivet, uavhengig av om virksomheten man jobber i står foran store omstillinger eller ikke.

 

For medlemmer som trenger kompetansetrygghet og råd om hvordan de kan benytte og utvikle sin kompetanse for å stå sterkere i arbeidsmarkedet, tilbyr Samfunnsviterne råd og veiledning gjennom vår karrieretjeneste. Samfunnsviterne jobber også med å synliggjøre hvor viktig samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse er for oppgaveløsingen i samfunnet. Vi ønsker å bidra til økt bevissthet om disse fagområdenes relevans, og ett av våre mål er å skape en stadig økende etterspørsel etter våre medlemmers arbeidskraft.

Merete Nilsson
Leder i Samfunnsviterne

Utdanning: Cand.polit. med hovedfag i spesialpedagogikk, autorisasjonskurs i relasjonsledelse.

Har hatt ulike styreverv tidligere i ulike foreninger. Blant annet styremedlem i Faglig råd for PP-tjenesten. Har også vært leder for Regionalt Arbeidsutvalg for ledere i PP-tjenesten i Midt-Norge.

Nestleder i Samfunnsviterne fra 2014. Konstituert leder av Samfunnsviterne fra august 2015 og leder i Samfunnsviterne fra 1. januar 2017.

Har tidligere vært fylkesleder for Samfunnsviterne i Trøndelag og lokal tillitsvalgt.