.

Les også

Når to kommuner blir til én

I perioden frem til 2020 skal Norge redusere antall kommuner fra 428 til 358. En av dem som er først ut, er Nøtterøy kommune, som sammen med Tjøme kommune blir til Færder kommune 1. januar 2018. De ansatte i Nøtterøy kommune mener sammenslåingen har gått forbausende bra.
  • Gunn Kvalsvik
  • Kommunal- og moderniseringsdep/Gunn Kvalsvik/Wikipedia

Først et kort tilbakeblikk: Forrige store kommunereform var på 1960-tallet, da en tredjedel av landets kommuner ble borte gjennom sammenslåinger. Siden da har antall kommuner vært relativt stabilt – fram til nå. Forvarselet om at det var planer om endring kom for fem år siden, da den sittende regjeringen ytret et ønske om færre kommuner.

 

Et av hovedargumentene var å etablere en struktur som samsvarte med de demografiske endringene. Særlig ble det dratt frem at stadig flere av oss velger å bo i byer og tettbygde strøk fremfor på mindre steder. Dette har gjort at folketallet i noen kommuner har vokst enormt, mens andre har krympet. Parallelt hevdet regjeringen at større og mer robuste kommuner bedre kan ivareta veksten i kommunenes ansvar og oppgaver.

 

Dette er grovt sagt bakgrunnen for reduksjonen, som i praksis medfører at omlag 200 enheter skal slås sammen, med tidsfrist 2020. Sammenslåingen påvirker alle som bor eller arbeider i kommunene, og for de ansatte betyr det omstilling og endring i større eller mindre grad.

 

Færder kommune
Samfunnsviteren har tatt turen til Nøtterøy og møtt tre berørte medlemmer som om få uker får Færder kommune som sin arbeidsplass.

 

De tre er kommuneplanlegger Magnus Campbell, som er tillitsvalgt for Samfunnsviterne og av utdanning har en master i samfunnsgeografi, Ann Karin Pettersen, som jobber i sosialtjenesten, er utdannet sykepleier og har et hovedfag i helsefag, og til slutt Odd Einar Hansen, som er utdannet både arkeolog og gullsmed.

 

– Jeg fikk låne kommunestyresalen, sier Campbell. Han viser vei fra resepsjonen og låser opp døren. Et nyoppusset og staselig rom, med bord og stoler som tydelig står i et bestemt mønster og med et endebord der ordfører, rådmann og sekretær har faste plasser, åpenbarer seg. Vi finner et passende bord og setter oss.

 

Salen skal, ifølge de tre, også huse det nye kommunestyret. På samme måte skal også det meste av den nye Færder-administrasjonen innta kontorer som tidligere rommet bare Nøtterøy kommune. Det betyr at store deler av Tjømes forvaltere må flytte. Det er praktisk, siden Nøtterøy kommune med 22 000 innbyggere nesten er fem ganger større enn Tjøme og derfor også har kontorbygninger som er store og egnet.

 

Ann Karin Pettersen (t.v), Magnus Campbell og Odd Einar Hansen

 

Lite motstand mot sammenslåing
– Motstanden mot en sammenslåing har nesten vært fraværende blant innbyggerne. Det gjelder også folk her på kontoret. Uavhengig av reformen, ja, faktisk før regjeringen startet debatten, fremmet Tjømelisten forslag om å utrede sammenslåing med Nøtterøy, forklarer Campbell.

 

– Hva med Nøtterøy kommune – hva er grunnen til at dere er så positive?

– En hovedgrunn er at majoriteten av innbyggerne kanskje ikke ville bli en del av Tønsberg kommune, og da var sammenslåing med Tjøme et godt alternativ. Dessuten henger vi naturlig sammen, rent fysisk, sier Odd Einar Hansen.

 

Hvordan skal to kommuner bli til én?
I forbindelse med kommunereformen 2017 er det utarbeidet proposisjoner, innstillinger, veiledere og en rekke andre dokumenter som skal guide politikere, administrasjon og berørte innbyggere. Likevel er det ingen motorvei som fører til en perfekt kommunesammenslåing eller omstilling.

 

For sammenslåingen av Nøtterøy og Tjøme er guiden en veileder som ble klar 1. juni 2016. På grunn av størrelsen og ikke minst at det har vært få konflikter, er heller ikke Akademikerne eller Samfunnsviterne med på de faste møtene mellom ansattgruppen og ledelsen.

Samfunnsviternes tillitsvalgte forteller at i Nøtterøy kommune og Tjøme kommune har Samfunnsviterne til sammen ti medlemmer.

 

– Vi utgjør derfor en liten gruppe blant de ansatte. Det betyr at vi heller ikke har frikjøpte for å bistå i prosessen og ingen plass rundt bordet på fellesmøtene. Fagforeninger som har representasjon er Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta. Hadde det vært stor uro, måtte vi sikkert blitt involvert i større grad.

 

De tre mener prosessen har gått fint, at ledelsen har vært åpen og at de har hatt mulighet til å holde seg oppdaterte gjennom intranettet. Det ble fort landet et organisasjonskart samt at fagkoordinatorer kom på plass. Ting har altså ikke dratt ut.

 

– Er det ingenting som har vært problematisk?

– NAV, altså min arbeidsplass, ble samlokalisert 1. oktober 2016, men vi sliter litt med kontorplasser. Jeg merker at også vi må jobbe for å samordne arbeidsoppgaver og bli enige om hvordan vi gjør det. Det er sikkert naturlig når to ”kulturer” slås sammen, sier Ann Karin Pettersen.

 

Hun forteller videre at det også ligger i luften at det kan komme til å bli kaos rundt nyttårsskiftet fordi IT-kapasiteten er sprengt.

 

– De har pushet veldig på at 1. januar 2018 må være oppstart. Problemet er at det ikke er kapasitet. Selv har jeg derfor valgt å kansellere en planlagt ferietur for å jobbe i romjulen, sier hun.

 

– Er det flere enn NAV som allerede er samlokalisert?

– Ja, flere samarbeidet allerede tett gjennom interkommunale avtaler, for eksempel helsestasjon og barnevern. Det har altså gått jevnt og trutt. Selv om hoveddelen av Færders forvaltning skal ligge på Nøtterøy, skal også noe til Tjøme, for eksempel økonomiavdelingen og kulturkontoret, sier Campbell.

Den nye kommunen er oppkalt etter Færder fyr, som ligger ytterst ute på Tjøme.

 

Møte mellom folk og kulturer
Tidlig i prosessen ble det fastslått at ingen skal miste jobben sin som følge av sammenslåingen. Det har nok gjort at folk generelt sett ikke har blitt så urolige.

 

– Vi har så vidt begynt å snakke om et ”vi”. Det har vært noen visjonære møter, for eksempel rundt navnevalget, en tur utover for å se Tjøme, og en golfturnering. Jeg vet også at noen prøvde å få til å lage en revy, men det ble nok litt for ressurskrevende i en tid da mye annet også skal på plass, sier Campbell.

 

– Vet dere hvordan stemningen er blant de ansatte på Tjøme?

– Det er nok mer uro der. Alderssnittet er høyere, og jeg vet at noen har valgt tidlig pensjon. Det oppleves kanskje også mer kaotisk å skulle slå seg sammen med en større enhet. Det blir nok mye Nøtterøy-metodikk som blir videreført inn i Færder kommune, i hvert fall for teknisk sin del, forklarer Odd Einar Hansen.

 

Januar 2018
Bortsett fra spenning knyttet til dataløsninger på NAV-enheten tror de tre medlemmene at alle ansatte vet hvor de fysisk skal møte opp og hva som er deres arbeidsoppgaver fra 1. januar. Et ekstraordinært kommunevalg er gjennomført, og et nytt kommunestyre er konstituert for de neste to årene.

 

– Det tar nok en stund før vi får til å bygge en felles arbeidskultur for de forskjellige avdelingene. Men det går seg nok til, siden de fleste er positive til sammenslåingen og prosessen har bydd på så få konflikter, sier Ann Karin Pettersen.

 

– Hvorfor ble navnet Færder kommune?

– Kommunen er oppkalt etter et fyr som ligger ytterst ute på Tjøme. Det var en kort diskusjon om navn, der blant annet Vrengen var oppe. Færder-navnet hadde imidlertid stor oppslutning. Jeg tror faktisk det at alle er så fornøyd med navnevalget har gjort prosessen lettere, sier Magnus Campbell.