.

Lederen kommenterer

Merete Nilsson kommenterer

I kjølvannet av #metoo-kampanjen har det blant annet blitt satt søkelys på kultur og verdier på arbeidsplasser og i organisasjoner. Mange gjennomgår nå holdninger og organisasjonskulturer for å avdekke og snu uønskede trender.
  • Merete Nilsson
  • Håvard Schei

Dette er en viktig sak også for Samfunnsviterne, ikke bare for å avdekke eventuell seksuell trakassering, men også for å forebygge all form for trakassering, mobbing, utestenging og overtramp.

 

Samfunnsviterne har i lang tid hatt fokus på mangfold, likestilling, respekt og toleranse, både i sitt politiske arbeid og i byggingen av en sunn organisasjonskultur.

 

Samfunnsviterne ønsker å fremstå som en helhetlig, åpen og tillitsfull organisasjon med klare rammer for foreningens arbeid gjennom felles verdier og målsettinger. Vi har derfor hatt mye fokus på å skape en virksomhetskultur som skal gjenkjennes i alle foreningens ledd og organer. Vi har ønsket at retningslinjer og lover skal være rettesnorer og bidra til å skape gode holdninger snarere enn å legge strenge rammer og føringer for foreningens arbeid.

 

Samfunnsviternes vedtekter §1 (se faktaboks) fastslår foreningens formål og verdigrunnlag. Samfunnsviternes formål og verdigrunnlag fremhever blant annet at alt arbeid og all aktivitet skal være etisk reflektert og tåle offentlig oppmerksomhet. Det skal samtidig bidra til likestilling og mangfold i samfunns- og arbeidsliv. Disse føringene ligger til grunn for alt arbeid i foreningen.

Samfunnsviterne har jobbet for å bygge en profesjonell og moderne organisasjon hvor tillitsvalgtarbeid utgjør selve kjernen i foreningens arbeid. Det har derfor vært viktig for oss å ha gode rammebetingelser for tillitvalgtarbeidet.

Merete Nilsson

 

For Samfunnsviterne som organisasjon er det likestillings- og diskrimineringsloven §13 som gjelder. Den fastsetter et forbud mot å trakassere. Dette innebærer at trakassering og derigjennom seksuell trakassering er forbudt. Som følge av dette blir det derfor veldig viktig å ha gode og klare prosedyrer slik at blant annet ansvarsforhold og maktforhold ikke blir faktorer som vanskeliggjør en saksbehandling i en eventuell varslingssak. Det å ha åpenhet rundt varslingsprosesser og klare linjer er viktig for alle i organisasjonen, for både tillitsvalgte, medlemmer og ansatte. Eventuelle varslere må bli tatt på alvor slik at dette ikke oppleves som en belastning. Det samme gjelder selvfølgelig den det varsles mot.

 

Samfunnsviterne har jobbet for å bygge en profesjonell og moderne organisasjon hvor tillitsvalgtarbeid utgjør selve kjernen i foreningens arbeid. Det har derfor vært viktig for oss å ha gode rammebetingelser for tillitvalgtarbeidet. Foreningen har blant annet hatt stort fokus på kurs og opplæringstiltak for tillitsvalgte. Parallelt med dette har det vært viktig å verdsette det frivillige arbeidet som nedlegges. Derfor tilbyr vi våre tillitsvalgte arrangementer og nettverkssamlinger med blant annet bevertning. Samfunnsviterne praktiserer imidlertid moderat alkoholservering på sine tillitsvalgtsamlinger og tilbyr aldri gratis alkohol på ordinære medlemsarrangementer.

 

Selv om foreningen har jobbet mye med å bygge en god organisasjonskultur, betyr ikke dette at foreningen ikke må jobbe videre med preventive tiltak for å unngå uønsket adferd. #metoo-kampanjen har også vist at man bør skape et system hvor uønsket adferd kan håndteres dersom den oppstår. Hovedstyret i Samfunnsviterne vil derfor i løpet av våren utarbeide nye varslingsregler for medlemmer og tillitsvalgte i foreningen slik at det skal være enkelt og oppleves trygt og oversiktlig å si fra dersom man føler seg krenket på en eller annen måte.

 

Jeg mener at Samfunnsviterne er en inkluderende organisasjon, og jeg håper at vi også fremover skal kunne ha plass til alle som ønsker å bidra i foreningen uten å oppleve maktovergrep, trakassering eller annen uønsket adferd.

Samfunnsviternes vedtekter: § 1 Formål og verdigrunnlag
Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser.

 

Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.

 

Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas.

 

Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet.

 

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.