.

Hallo samfunnsviter

Karriere innen bærekraft og samfunnsansvar

Å engasjere seg yrkesmessig innen bærekraft og samfunnsansvar kan bety en spennende karriere. Møt tre medlemmer som jobber henholdsvis i EAT, ved Polarinsituttet og i Innovasjon Norge.
  • Gunn Kvalsvik
  • EAT/Privat

Helen Johanne Andersen, rådgiver
Arbeidssted: Forskningsrådet

 

– Jeg jobber i Forskningsrådet, med kontorplass i Longyearbyen på Svalbard. Vi fire som jobber her, er blant annet sekretariat for Svalbard Science Forum, en møteplass sammensatt av sentrale norske og internasjonale forskningsaktører på Svalbard. Økt forskingsaktivitet fører til behov for bedre koordinering, samordning og utnyttelse av forskingsinfrastrukturen. I forumet legger vi til rette for nettopp det.

 

– Det er ikke tilfeldig at jeg jobber akkurat der. Jeg er statsviter med en mastergrad i russisk politikk. Jeg har jobbet flere år i Klima- og miljødepartementet med polar- og nordområdesaker, internasjonalt miljø- og klimasamarbeid og norsk-russisk miljøsamarbeid. Jeg har også ledet et EU-finansiert internasjonalt miljøovervåkningsprosjekt for Fylkesmannen i Finnmark. På den måten har jeg blitt godt kjent med nordområdene. Det var naturlig at jeg også gjorde meg kjent med Svalbard og øygruppens unike beliggenhet hvor klima, natur og miljø er naturlige fokusområder. Da jeg så utlysningen som seniorrådgiver i Forskingsrådet på Svalbard søkte jeg samme dag. Arbeidsoppgaver som å bidra til å nå Norges ambisjoner om videreutvikling av Svalbard som attraktiv plattform for internasjonalt forskningssamarbeid, passet godt til min bakgrunn, arbeidserfaring og interessefelt – ikke minst i en tid hvor verdens oppmerksomhet er rettet mot Arktis.

 

– Hvordan bruker du din fagkompetanse for å løse dine arbeidsoppgaver?

– En statsvitenskapelig masterutdannelse har gitt meg analytiske ferdigheter som jeg bruker hver eneste dag. Min rolle i Forskningsrådet og Svalbard Science Forum er blant annet å utvikle strategier og faglige prioriteringer for forskning på Svalbard. Jeg bidrar med råd og informasjon til forvaltningen, samtidig som vi i forumet er en informasjonskanal fra forvaltningen og ut til forskermiljøene – og tilbake igjen. Russlandsstudiene gjør at jeg har kjennskap til russisk samfunnsstruktur, språk og kultur. Jeg har derfor ansvaret for kontakten med Barentsburg, den russiske forskerlokaliteten på Svalbard. Jeg sitter ikke bare på kontoret. Med jevne mellomrom er jeg med forskere på feltarbeid, besøker forskere som har base ulike steder på Svalbard for å få og gi informasjon, men kanskje viktigst er det å forstå hva arktisk forskning er i praksis – kjenne på vær, vind og logistiske utfordringer.

 

 

Elin Bergstrøm, policy officer
Arbeidssted: EAT Foundation

 

– Jeg oppdaget EAT under studietiden og skjønte fort at dette var en organisasjon jeg kunne tenke meg å jobbe for. Etter endt mastergrad søkte jeg på et internship i EAT og ble akseptert. Etter fem måneder var jeg så heldig å bli tilbudt en fast stilling, noe jeg er veldig glad for i dag.

 

– Hvordan bruker du din fagkompetanse for å løse arbeidsoppgavene?

– Jeg har en master i «Environmental Studies and Sustainability Science» fra Lund Universitet i Sverige. Fagkompetansen jeg fikk der, er noe jeg bruker hver dag i jobben min, men også måten å tenke og løse oppgaver på. Studiene i Lund var tverrfaglige og hadde et holistisk fokus, noe som passer veldig bra med måten EAT jobber på og det vi står for. I tillegg til kunnskapen som jeg fikk fra studiet, er derfor tilnærmingen til problemer og eventuelle løsninger vel så viktig. Masterstudiet inkluderte også studenter fra hele verden, og det var stort fokus på gruppearbeid, så samarbeid på tvers av kulturell og profesjonell bakgrunn var en fin erfaring å ha med seg til EAT. I tillegg var hele studiet på engelsk, noe som har kommet godt med ettersom dette er språket som brukes i EAT.

 

 

Hans Eirik Melandsø,
Arbeidssted: Innovasjon Norge

 

Jeg jobber i Innovasjon Norge, som spesialrådgiver med ansvar for selskapets satsing på helsenæringen.

 

– Det er ikke tilfeldig at jeg jobber her. Jeg opplever Innovasjon Norge som en meget attraktiv arbeidsgiver hvor hver enkelt medarbeider har stor påvirkningskraft. For meg er det motiverende å ha mulighet til å bistå bedrifter, sette agenda og forme morgendagens næringsliv.

 

– Hvordan bruker du din fagkompetanse for å løse dine arbeidsoppgaver?

– Jeg har en MSc i Political Economy i bunn. Studiet fokuserte på hvordan politiske beslutninger påvirker næringslivet og vise versa. Det er i denne sfæren jeg jobber i dag, og således trekker jeg mye veksler på kunnskapen jeg tilegnet meg under studiene.