.

Lederen kommenterer

Merete Nilsson kommenterer

Samfunnsansvar har kommet på agendaen i flere store selskaper og virksomheter de senere år. Det er nå en utbredt forståelse av at samfunnsansvar er en integrert del av selve virksomheten, og ikke bare et middel for å polere overflaten.
  • Merete Nilsson
  • Håvard Schei

Slik er det også for Samfunnsviterne. For oss som organisasjon betyr samfunnsansvarsarbeidet å spille på de styrkene vi har som talerør for samfunnsvitere og humanister: Vårt samfunnsansvar skal speile holdninger i alt vi gjør, og ideene skal være operasjonaliserbare og til inspirasjon for de øvrige aktivitetene i regi av organisasjonen. Satsingen på samfunnsansvar framstår slik sett som en utvidelse av foreningens øvrige kunnskaps- og arbeidsrelaterte prioriteringer.

 

Sentralt i alt samfunnsansvarsarbeid er begrepet «bærekraft». Mange forbinder dette med Gro Harlem Brundtland og «vår felles framtid», der begrepet hovedsakelig var knyttet til miljøspørsmål.

 

De senere årene har imidlertid bærekraft fått en ny og bredere definisjon. Dette resulterte i at FN i 2015 vedtok nye bærekraftmål for verden, delt inn i 17 hovedmål og 169 delmål.

 

FN beskriver selv bærekraftmålene slik:

 

«Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.»

Utviklingen av bærekraftige samfunnsløsninger og et godt arbeidsliv er faktorer som henger nøye sammen.

Merete Nilsson

 

FNs bærekraftmål bygger altså på tre pilarer: miljømessig bærekraft, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. Bærekraftmålene handler ikke bare om klima og miljø, men også om temaer som blant annet livslang læring, likestilling, deltakelse i alle livsfaser, bekjempelse av ulikhet, bærekraftig ledelse og forretningsdrift, og smarte byer. På den ene siden er altså definisjon av bærekraft utvidet, men like viktig er det at bærekraftmålene er integrerte. Miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter må derfor kjempes fram parallelt og ses i sammenheng, for å sikre reell bærekraft i framtiden. Et bærekraftig liv handler nemlig til syvende og sist om et verdig liv med økonomisk trygghet i et rent miljø.

 

Utviklingen av bærekraftige samfunnsløsninger og et godt arbeidsliv er faktorer som henger nøye sammen. Et godt og trygt arbeidsliv for alle sorterer derfor under bærekraftmål nummer 8, «anstendig arbeid». Både som viktig aktør i arbeidslivet og med medlemmer som er opplært i å tenke helhetlig, vil Samfunnsviterne derfor forsterke og utvikle sitt arbeid med samfunnsansvar. Det er faktisk ingen framtid uten en bærekraftig framtid!

Merete Nilsson
Leder i Samfunnsviterne

Utdanning: Cand.polit. med hovedfag i spesialpedagogikk, autorisasjonskurs i relasjonsledelse.

Har hatt ulike styreverv tidligere i ulike foreninger. Blant annet styremedlem i Faglig råd for PP-tjenesten. Har også vært leder for Regionalt Arbeidsutvalg for ledere i PP-tjenesten i Midt-Norge.

Nestleder i Samfunnsviterne fra 2014. Konstituert leder av Samfunnsviterne fra august 2015 og leder i Samfunnsviterne fra 1. januar 2017.

Har tidligere vært fylkesleder for Samfunnsviterne i Trøndelag og lokal tillitsvalgt.