.

Ung

Hvorfor bør unge tenke på pensjon?

Når man er ung og forholdsvis ny i arbeidslivet er det lett å skyve spørsmålet om pensjon og pensjonssparing foran seg. Men det kan lønne seg å være litt i forkant og gjøre noen gode vurderinger. Start med å lese rådene fra Elisabeth Østreng, fagsjef i Samfunnsviterne.
  • Elisabeth Østreng
  • Håvard Schei/Samfunnsviterne, PxHere

Tegn uføreforsikring
Når du er ung og sprek er det vanskelig å tenke seg både alderdom og eventuelt uførhet. Men den som planlegger økonomien sin tidlig, vil sannsynligvis være glad for det i ettertid.

 

Alle bør for eksempel tegne en uføreforsikring. Det koster lite når du er ung og frisk, men kan bety mye dersom helsen skulle svikte. Er du eldre eller har helseproblemer, blir det både dyrt og vanskelig å tegne uføreforsikring. Hvis du blir ufør som ung og ikke har uføreforsikring, vil den uføredekningen du får gjennom folketrygden, for de aller fleste bety stor inntektsnedgang.

 

Når er alderpensjon interessant?
Alderspensjon er det jo ikke naturlig å være så opptatt av for unge mennesker, men husk at du skal leve i mange år på oppsparte midler etter at du slutter å jobbe. Alle har alderspensjon fra folketrygden, og de aller fleste har i tillegg en eller annen form for tjenestepensjon, men nivåene varierer.

 

Når du går inn i et arbeidsforhold, kan du ikke forhandle om nivået på tjenestepensjonen, for virksomhetens pensjonsordninger er kollektive og gjelder for alle.

 

Men det er veldig viktig å orientere seg om hvilke ordninger virksomheten har, hvilket sparenivå den har og om den omfatter uførepensjon. Selv om du begynner i en jobb med en god pensjonsordning, vil du sannsynligvis ikke bli i den jobben hele livet og det kan derfor være lurt å tenke egen sparing selv om du er i en god ordning.

 

For de fleste unge vil det være så krevende å etablere seg i boligmarkedet at det er vanskelig å prioritere pensjonssparing. Men har du anledning til det, er det absolutt en fordel å begynne forsiktig sparing tidlig, både fordi det da spares opp mer og fordi avkastningen på pengene får større betydning. Setter du av noen hundrelapper i måneden fra du er i tyveårene, vil dette bli flere hundre tusen kroner innen du når 67 år. I tillegg til at pengene forrentes over flere år, vil det lange spareperspektivet til en 25-åring åpne for større risiko og høyere avkastning på sparepengene enn du normalt vil ta sjansen på som 55-åring.

 

Husk at din økonomi som pensjonist også vil ha en utgiftsside. Å nedbetale all gjeld innen du avslutter karrieren, vil ha stor betydning for økonomien i pensjonstilværelsen.

 

Privat versus offentlig tjenestepensjon
Offentlig tjenestepensjon har lenge vært gullstandarden i norsk arbeidsliv hvor pensjonen før levealdersjustering utgjør 66 prosent av lønn etter 30 år i stilling. Fra 2020 blir imidlertid også offentlig tjenestepensjon en spareordning hvor det er sparebeløpet og ikke pensjonsnivået som er fastsatt.

Elisabeth Østreng, fagsjef i Samfunnsviterne.

– Mitt råd er å velge jobb etter innhold og interesser, ikke pensjonsordning. Vær bevisst på pensjon og ta kontroll over økonomien din tidlig, men la andre ting enn pensjon være avgjørende for hvilken jobb du tar, om du reiser til utlandet, starter din egen virksomhet eller bruker tid på etter- og videreutdanning.

Elisabeth Østreng, Samfunnsviterne
En uføreforsikring koster lite når du er ung og frisk, men kan bety mye dersom helsen skulle svikte.

 

Likevel vil nivået i offentlig sektor være høyere enn i de fleste ordninger i privat sektor. En viktig forskjell mellom sektorene vil fortsatt være at offentlig tjenestepensjon utbetales livsvarig, mens privat tjenestepensjon som regel utbetales i en tidsbegrenset periode. Private virksomheter som har hybridpensjon, har gjerne livsvarig utbetaling.

 

Forholdet til inntekt er forskjellig i sektorene. I privat sektor kan pensjon og inntekt kombineres fritt, mens det i offentlig sektor er slik at inntekt fra stilling i det offentlige ikke kan kombineres med pensjon. For offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere, vil det fra 2020 bli anledning til å kombinere pensjon og inntekt når ny offentlig tjenestepensjon trer i kraft.

 

Avtalefestet pensjon (AFP) er to helt ulike ordninger i offentlig og privat sektor i dag, men fra 2020 blir ordningene tilnærmet like.

 

Om du planlegger å bytte jobb, er det uproblematisk å få til dette innad i offentlig sektor, mens et jobbskifte mellom sektorene betyr et avbrudd i opptjeningen. Det er sjelden unge mennesker velger jobb ut fra pensjonsløsning. Først etter fylte 50 er det ekstra viktig å ha et bevisst forhold til pensjonsmessige konsekvenser av jobbskifter.

 

Mitt råd er å velge jobb etter innhold og interesser, ikke pensjonsordning. Vær bevisst på pensjon og ta kontroll over økonomien din tidlig, men la andre ting enn pensjon være avgjørende for hvilken jobb du tar, om du reiser til utlandet, starter din egen virksomhet eller bruker tid på etter- og videreutdanning.

 

Prosjektstillinger, midlertidig ansettelser og deltid
Enkelte lurer på hva som skjer med pensjonen når man jobber i prosjektstillinger, midlertidige ansettelser og i deltidsstillinger.

 

Alle ansatte skal meldes inn i virksomhetens tjenestepensjonsordning fra første dag. Ansettelse i prosjektstillinger og midlertidige stillinger kan likevel ha pensjonsmessige konsekvenser dersom tilsettingsforholdet er kortvarig:

 

  • I offentlig sektor får du i dag ikke med deg opptjeningen dersom arbeidsforholdet varer i mindre enn tre år. Dette endres når ny offentlig tjenestepensjon trer i kraft fra 2020.
  • I privat tjenestepensjon mister du opptjeningen fra tilsettingsforhold som varer i mindre enn tolv måneder. Dette skyldes at det koster for mye å administrere små sparebeløp. Dette kan også bli endret dersom forslaget om å samle pensjonsmidler på én felles konto blir vedtatt.

 

Deltidsarbeid, spesielt med lav stillingsbrøk, vil gi en forholdsmessig redusert opptjening av pensjon. Jobber du halv stilling, får du halv opptjening og dermed mindre midler til fordeling når du slutter å jobbe. Deltidsarbeid slår ut både i folketrygden og i privat og offentlig tjenestepensjon.

 

Dersom du skal drive for deg selv, vil det ha betydning for ulike velferdsgoder om du arbeider som frilanser eller selvstendig næringsdrivende eller som ansatt i eget aksjeselskap. Nyansene her er det viktig å sette seg inn i før du starter opp, slik at du kan ta de grepene som er nødvendige med sparing og forsikring.

Den som planlegger økonomien sin tidlig, vil sannsynligvis være glad for det i ettertid.

 

Utenlandsopphold
Utenlandsopphold vil normalt gi avbrudd i pensjonsopptjeningen i Norge, både i folketrygden og i tjenestepensjonen. Unge voksne i dag vil ha et spareperspektiv på minst 40 år, og et par års avbrekk i sparing til pensjon vil ikke ha så stor negativ betydning for det endelige pensjonsnivået. Men det kan være av stor betydning å sjekke konsekvenser for andre rettigheter.

 

Det er viktig å være klar over at du ikke automatisk er medlem av folketrygden selv om du er norsk statsborger, betaler skatt og trygdeavgift til Norge eller er folkeregistrert i Norge. Du meldes ut av folketrygden når du flytter til utlandet i 12 måneder eller mer. Dette vil få konsekvenser for rettigheter knyttet til sykdom, fødsel, pensjon og arbeidsledighet. Ved flytting til utlandet for en lengere periode, er det viktig å sjekke hvordan du skal forholde deg til folketrygden, om du fortsatt skal være pliktig medlem, eller om kan bli frivillig medlem og om det er behov for ekstra forsikring. På Navs hjemmesider finner du informasjon om hvilke regler som gjelder spesielt for deg og din situasjon.

 

Alderspensjon kan etter omstendighetene bli tjent opp i det landet du arbeider i, og Norge har trygdeavtaler både med de nordiske landene og EU-landene. Hvis du skal arbeide i et EØS-land, får du rettigheter i trygdeordningen i landet du arbeider.

 

Privat pensjonssparing
Dersom du skal spare privat, bør du bruke litt tid på å sjekke vilkår, avkastning, administrasjonskostnader og muligheter. Det er mange ulike spareprodukter i markedet. For eksempel er det forskjell på om pengene er bundet fram til pensjonsalder mot at du får skattefradrag eller om pengene fritt kan disponeres fram til pensjonsalder.

 

Risiko og avkastning er viktig for det endelige resultatet. Du kan velge risikoprofil selv, eller velge en standardprofil hvor risikoen er høy når du er ung, det vil si at det er en høy aksjeandel. I en anbefalt, eller standardisert, profil trappes risikoen automatisk ned etter hvert som du blir eldre.

 

Pensjonskalkulatorer beregner pensjonsnivået basert på framskrivning av aktuelt inntektsnivå og den opptjeningen du har. Det vil bare være anslag som forutsetter fortsatt opptjening og det inntektsnivået og opptjeningsnivået du har, og avbrudd og endringer i lønnsnivå og pensjonsordning vil påvirke det endelige resultatet. Er du ung og har hatt en kort opptjeningsperiode, vil prognosen være mer usikker enn om du har vært lenge i arbeid.

 

Mange banker har sparekalkulatorer som er veldig nyttige for å vurdere effekten av sparing. På deres hjemmesider finner du også mye informasjon om ulike spareprodukter. Bankene vil også kunne bidra med råd og veiledning om ulike spareformer.

 

Sparing kan også skje i form av nedbetaling av gjeld og oppbygging av egenkapital i form av fast eiendom.