.

Aktuelt

Kommunenes digitale hjelper

I Asker kommune drar de veksel på Difis kompetanse både som nettverksbygger og gode lederutviklingstilbud. I kommunesammenslåingen mellom Asker, Røyken og Hurum, som skal ferdigstilles i 2020, bruker de flere av direktoratets verktøyer.
  • Gunn Kvalsvik
  • Difi, Asker kommune, Wikipedia

I EUs DESI-undersøkelse (The Digital Economy and Society Index) kommer Norge total sett på en femte plass, og norsk offentlig sektor på en tredje plass. De fem første landene skiller seg litt ut, så resultatet er ikke så verst.

 

Direktøren for Difi, Steffen Sutorius, er likevel ikke fornøyd:

 

– Vi er relativt sett gode, og en femteplass er bra. Særlig fordi det er svært tett blant de fem i teten. Målet er likevel at vi skal strekke oss for å komme til topps og å være best.

 

Styring og samordning
Det er flere som har en hånd med i laget når det gjelder digitalisering i offentlig sektor. Først og fremst ligger ansvaret for digitalisering til den enkelte virksomhet og kommune. KS er en viktig pådriver og støttespiller for kommunene. Og så har vi altså Difi, som har et overordnet ansvar for styring og samordning av offentlig sektor.

 

– Jeg vil gjerne presisere at norske offentlige virksomheter og kommuner besitter relativt god kompetanse på digitalisering sammenlignet med privat sektor. Undersøkelser fra IT i praksis viser for eksempel at digital kompetanse blant ledere i offentlig sektor ikke ligger langt bak ledere i privat sektor. Det er et godt utgangspunkt for Difis rolle, sier Steffen Sutorius.

 

Difi skal være en støtte for offentlige virksomheter og kommunene ved å legge til rette for en mer datadrevet forvaltning, en enhetlig arkitektur slik at de offentlige tjenestene henger sammen. Difi skal fremme gjenbruk og samordning av løsninger og sikre at det bygges flere fellesløsninger, uavhengig av hvem som bygger dem.

 

– Ved å digitalisere fellesinformasjon frigjøres mye tid og ressurser for offentlige virksomheter og kommunene. En annen fellesløsning er ID-porten, som gjør at personer kan identifisere seg gjennom en felleskomponent – det sparer selvsagt forvaltningen enormt på, sier Sutorius.

 

– Har du noen eksempler på et konkret felles prosjekt dere nylig har jobbet med?

Direktøren forteller om et prosjekt de nylig har levert sammen med Oslo kommune.

 

– Det er lansert en løsning hvor man nå kan få direkte innsyn i forhåndsdefinerte offentlige dokumenter, eInnsyn, i stedet for tidligere hvor man kun fikk se overskriften på dokumentene og måtte etterspørre dokumentene fra den enkelte virksomhet. Denne løsningen er lansert for 120 statlige virksomheter og Oslo kommune. Det er naturlig at denne løsningen kan rulles ut til flere kommuner på sikt. En slik fellesløsning gir en bedre brukeropplevelse og blir langt rimelige enn om alle skulle bygget hver sin løsning, forklarer Sutorius.

 

I tillegg, forteller han, arbeider Difi for tiden med en konseptvalgutredning for deling av data i offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor.

 

– Mer effektiv deling av data er en forutsetning for å sette fart på digitaliseringen. Vi har fokus på digital modenhet blant ledere. Vi arbeider også med å digitalisere hele anskaffelsesprosessen – det kjøpes inn for ca. 500 milliarder kroner årlig i offentlig sektor.

Asker kommune har i en årrekke hatt godt utbytte av å delta i ulike nettverk drevet av Difi for eksempel informasjonsforvaltning, anskaffelser, prosjekt-, program- og porteføljestyring med mer, forklarer innovasjonsstrateg Geir Graff.

 

Størrelsen teller
Når det gjelder digitalisering i offentlig sektor i Norge, er Difi-direktøren særlig opptatt å jobbe frem tiltak som utjevner forskjellene. Det er nemlig svært store forskjeller i hvor langt man har kommet og hvilke ressurser man rår over.

 

En viktig kilde for å sondere landskapet for Difi er rapporten IT i praksis, som utarbeides årlig av Rambøll.

 

– Et av hovedfunnene i rapporten er at det er stort strekk i feltet, spesielt blant større og mindre kommuner. Resultatene av Rambøll-undersøkelsene er ikke overraskende, de samsvarer med våre erfaringer. Sammenlignet med for eksempel danske virksomheter og kommuner, er forskjellen i den digitale modenheten mellom offentlige virksomheter og mellom store og små kommuner større, sier Sutorius.

 

– Kan vi lære noe av danskene?

– Det er vanskelig å identifisere konkret hva som skiller Norge fra Danmark. Men en hovedforskjell er at i Danmark har de over tid hatt mer koordinering og styring av digitaliseringen. I praksis betyr det mer enhetlige krav, og flere fellesløsninger.

 

Storebrødre må ta vare på sine mindre søsken
En av grunnene til at Difi er opptatt av å redusere forskjellene mellom offentlige virksomheter og mellom kommunene, er at et for stort sprik fører til forskjeller i tjenestetilbudet for innbyggerne. Risikoen er at de som bor i store og velfungerende digitale kommuner nyter et bedre tilbud enn de som bosetter seg i mindre kommuner. Det er derfor viktig å ha fokus på å forebygge et potensielt klasseskille.

 

Medisinen for å få bukt med dette skillet er, ifølge Difis direktør, mer samarbeid og kunnskapsdeling.

 

– Her snakker vi gode strukturer som inspirerer til samarbeid, overføring av kunnskap og deling av data og løsninger. De små virksomhetene og kommunene, som har små ressurser til utvikling eller dyre innkjøp, vil ha stor interesse av å kunne gjenbruke det som allerede er i bruk i de større kommunene.

 

– Er det et digitalt kappløp i offentlig sektor og i landets kommuner?

– Motivasjonen til offentlig sektor er hovedsakelig brukerorientering og effektivisering. Bedre brukeropplevelser og frigjøring av ressurser til å forbedre andre tjenestetilbud. Det betyr rett og slett et løft for velferdsstaten, sier Sutorius, som også mener også at offensiv utvikling i offentlig sektor kan ha positive ringvirkninger til private aktører.

 

– Offentlig sektor er så godt rustet at vi ved god utvikling også kan dele data og kunnskap med private aktører. Dette er spennende. Kanskje kan vi også være med å utvikle privat sektor til at kunnskap og løsninger kan eksporteres til utlandet, sier han.

 

Asker kommune – en storebror
Asker kommune er en av landets mest innovative kommuner, i alle fall målt i forhold til mottatte innovasjonspriser og konkurranseplasseringer. På premiehyllen har de blant annet priser fra Kommunal- og regionaldepartementet, og de har i tillegg vært i både semifinalen i EM og finalen i VM i innovasjon i offentlig sektor

Asker kommune har i en årrekke hatt godt utbytte av å delta i ulike nettverk drevet av Difi for eksempel informasjonsforvaltning, anskaffelser, prosjekt-, program- og porteføljestyring med mer, forklarer innovasjonsstrateg Geir Graff.

 

– Prosjektet vi presenterte og har fått priser for, heter «Asker Velferdslab» og er utviklet i tett samarbeid mellom tjenestene og vårt eget Kunnskapssenter. Velferdslab er en unik og spennende investormodell for utvikling av velferdstjenester, forklarer innovasjonsstrateg Geir Graff.

 

Det var Difi som inspirerte Asker til å delta i de internasjonale konkurransene. Graff forteller at det har vært inspirerende å delta, å presentere modellen og å få tilbakemeldinger av andre, både nasjonalt og globalt.

 

– Dere er i ferd med å slå dere sammen med Røyken og Hurum kommune. Er dere digitalt klare? 

– Digitaliseringsarbeidet er en del av en organisert og systematisk sammenslåing bestående av mange delprosjekter. Den digitale delen heter Digitale Asker 2020. Vi bruker programstyring og Prosjektveiviseren fra Difi til å styre både programmet og alle de tilhørende prosjektene. Dette gjelder selvfølgelig også delprosjektene som ligger under Digitale Asker 2020, forteller Graff.

 

– I praksis betyr den digitale sammenslåingen at tre ulike driftsformer skal forenes, forteller Graff. I Asker kommune har vi driftet alt selv, mens Røyken har vært en del av et felleskap med blant annet Drammen. Hurum har hatt samdrift med Lier. Nå er vi enige om å overføre de to andre og inkludere dem i våre allerede eksisterende system.

 

Difis rolle i Asker
Siden vedtaket om kommunesammenslåing i 2016, har nye Asker kommune jobbet strukturert og metodisk med å forberede seg. Fordi kommunen var tidlig ute med å planlegge, får de stadig henvendelser fra andre kommuner som ikke har kommet like langt i prosessen, og vil lære.

 

Geir Graff forteller at de gjerne deler:

 

– Det viktigste rådet til andre som skal slå seg sammen, er å være tidlig ute og å sette av nok ressurser til sammenslåingsarbeidet. En stor del av totalprogrammet, er den «digitale sammenslåingen». Vær forberedt på at det tar tid, så vær grundige og begynn å jobbe så tidlig som råd. Alle må involveres, og forankring er avgjørende, sier han.

 

– Hvordan har Difis rolle vært i forhold til sammenslåingen og digitaliseringsutfordringene?

– Difi har ikke hatt noen konkret rolle rundt den digitale sammenslåingsprosessen, med unntak av at de, sammen med Kartverket, har vært inne som diskusjonsparter for å avklare problemstillinger rundt leverandørkapasitet. I tillegg er de nå involvert i kommunens arbeid med et nytt organisasjons- og lederutviklingsprogram, der digital lederkompetanse er en viktig komponent. Asker kommune har også i en årrekke hatt godt utbytte av å delta i ulike nettverk drevet av Difi, for eksempel informasjonsforvaltning, anskaffelser, prosjekt-, program- og porteføljestyring med mer, forklarer Graff.

 

Innovasjonsstrategen i Asker kommune sier at han opplever at Difi her utøver en fasilitatorrolle som er både viktig og verdifull for kommunal sektor.

 

Digitalisering i kommune-Norge er viktig
Nå Under Digitaliseringskonferansen 2018 pekte teknolog og forsker Silvija Seres på Difis nøkkelrolle og ansvar på hvordan både det offentlige og resten av landet vårt digitaliseres.

 

Ordrett brukte hun begrepene: Difis oppgave er å påse at nettverket og koblingsgraden fungerer.

 

– Seres’ innlegg under vår digitaliseringskonferanse var spennende og visjonært. Vi er en sentral og spennende forvaltning, som jeg mener har vokst med rollene og oppgavene vi har fått de ti årene vi har eksistert, sier Sutorius.

 

– Det er også betryggende at flere ser viktigheten av jobben som gjøres for å holde tempoet oppe når det gjelder utviklingen av digitaliseringen i offentlig sektor. Heldigvis ser vi at politikere blir mer og mer bevisst feltet. Det så vi spesielt under den siste valgkampen, da det var et av de viktigste temaene, avslutter Sutorius.