.

Hallo samfunnsviter

Kommunikasjonsrådgivere om sosiale medier

Internett og sosiale medier har ført til at rollen som kommunikasjonsrådgiver har endret seg de siste årene. Møt tre medlemmer, en statsviter, en med juss- og organisasjonsutdanning og en med blandet fagbakgrunn, som forteller hvordan.
  • Gunn Kvalsvik
  • Privat

Espen Sletvold, kommunikasjonsrådgiver i Enova

 

Hva er din faglige bakgrunn, og hvor lenge har du jobbet med kommunikasjon?

Jeg har hovedfag i statsvitenskap fra NTNU. I tillegg har jeg grunnfag i medievitenskap, og et halvt mellomfag i nordisk. Jeg har jobbet med kommunikasjon i mer heller mindre hele mitt yrkesliv. Først som journalist og timeforeleser ved siden av studiene, som jeg avsluttet i 2007. Deretter fortsatte jeg som journalist i et par år før jeg gikk til Kreftforeningen. Der jobbet jeg blant annet med forebyggende arbeid og ulike pasientforeninger i Midt-Norge, og skjønte fort at god kommunikasjon var en forutsetning for å lykkes. Siden 2013 har jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Enova.

 

Hvilke medieflater jobber du og din virksomhet på?

Enova har en rekke ulike målgrupper, og vi må være der hvor målgruppene er for å nå gjennom med vår kommunikasjon. Først og fremst er vi opptatt av å tilby godt og relevant innhold som treffer ulike grupper på digitale flater. Dette gjelder både på egne nettsider, på Facebook og på Twitter. Det vi gjør av betalt kommunikasjon gjør vi nesten utelukkende på digitale flater, da det både gir oss muligheten til bedre segmentering og måling av effekt. Vi ser at det gir gode resultater. For å komme ut med nyhetssaker er både papiraviser, nettaviser, TV og radio viktig for oss. Hvilke medier vi henvender oss til avhenger helt av sak og målgruppe.

 

Bruker du din fagbakgrunn i ditt daglige virke, eventuelt på hvilken måte?

Absolutt. Enova er et politisk virkemiddel som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Gjennom statsvitenskapen har jeg naturligvis god kunnskap om og forståelse for politiske prosesser. Like viktig er de analytiske evnene jeg har tilegnet meg gjennom det som ble altfor lange studier. Gode analytiske kunnskaper er en forutsetning for å gjøre en god jobb som kommunikasjonsrådgiver.

 

Asgeir Knudsen, kommunikasjonsrådgiver i Friluftsrådenes Landsforbund

 

Hva er din faglige bakgrunn, og hvor lenge har du jobbet med kommunikasjon?

Jeg har en master i konfliktforståelse, mekling, forhandling og kommunikasjon fra det juridiske fakultetet ved Universitetet i København. I tillegg har jeg en bachelorgrad i organisasjonsutvikling og strategi fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, nå Nord universitet.  Jeg har egentlig arbeidet med kommunikasjon i hele mitt yrkesliv. I tillegg til jobbkommunikasjon, er det et felt jeg også har jobbet en del med i frivillige organisasjoner. Konflikt og dialog er to viktige områder jeg liker å jobbe med.

 

Hvilke medieflater jobber du og din virksomhet på?

Vi er aktive på kunnskapsspredning via web på ulike flater og på sosiale medier.
Vi jobber ofte med politisk kommunikasjon som grunnmur for de andre tiltakene vi gjør. Hos oss er det nært knyttet opp til friluftslivsfaget, og mye av min jobb går med til å omsette stammespråk til noe som treffer de som kanskje ikke er spesielt opptatt av friluftsliv og natur. Det er en stor utfordring å informere om at det kan være smart for alle å bevege seg mer, ta mer vare på naturen og så videre, uten å virke moraliserende på noen måte.  Dette er en viktig utfordring i min jobb.

 

Bruker du din fagbakgrunn i ditt daglige virke, eventuelt på hvilken måte?

Ja, ofte får jeg bruk for min dialogkompetanse i forbindelse med interessemotsetninger mellom enkeltmennesker, mellom ulike politiske syn, i synet på natur og ikke minst i synet på hva er det som utvikler samfunnet. I min verden er det mange som er svært dedikerte, og har sterke personlige følelser for det de driver på med. Ofte kan det krasje fullstendig med «hvermansen» sitt ståsted. Det å ved hjelp av dialogen bygge bro med ordene er viktig kunnskap, som jeg ofte får bruk for.

 

Nina Zimmer, kommunikasjonsrådgiver i SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond).

 

Hva er din faglige bakgrunn, og hvor lenge har du jobbet med kommunikasjon?

Jeg har en bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon fra Universitetet i Agder, spesialisering i sosiologi fra University of California, Berkeley, og en mastergrad i Samfunnskommunikasjon fra Universitetet i Agder. Jeg har jobbet med kommunikasjon i cirka tre år.

 

Hvilke medieflater jobber du og din virksomhet på?

Jeg jobber som teamleder for kommunikasjon og politikk i SAIH, som jobber med å bedre rammevilkårene for høyere utdanning, akademisk frihet og utvikling globalt. Dette gjør vi gjennom samarbeid med 32 partnere i sju ulike land i Asia, Latin-Amerika og det sørlige Afrika. I Norge jobber vi med å påvirke politiske beslutningstakere for å få gjennomslag for våre krav. Medieflatene vi jobber med er derfor i stor grad knyttet til pressearbeid i tradisjonelle medier slik som avis, radio og TV, men også nettsider og sosiale medier.

 

Vi har gjennom mange år knyttet god kontakt til mediene i Norge, som også har stor interesse for vårt arbeid, så en slik måte å jobbe på funker veldig fint for oss. Det krever så klart at man er proaktiv og god til å skape relasjoner, i tillegg til å selge inn innhold.

 

Bruker du din fagbakgrunn i ditt daglige virke, eventuelt på hvilken måte?

Ja, ved at jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver og er teamleder for kommunikasjon og politikk. Her har jeg dratt god nytte av min tverrfaglige bakgrunn med både kommunikasjon og samfunnsvitenskap.