.

Hallo samfunnsviter

Tillitsvervets frem- og bakside

Hvorfor velger man å være organisert, og i tillegg tillitsvalgt? Vi har spurt tre medlemmer; en offentlig ansatt, en som jobber i privat sektor og et studentmedlem.
  • Gunn Kvalsvik
  • Privat

Vahid Azarirad, Barne- og familietjenesten

 

Hva er din faglige bakgrunn?

Jeg har cand.mag. grad i sosialantropologi og hovedfag i psykologi fra NTNU. Jeg arbeider med oppfølging av enslig mindreårige flyktninger på Opal som er en avdeling under BFT Omsorgsenheten i Trondheim kommune. Jeg er en av flere samfunnsvitere som jobber direkte med ungdommer, og trives godt med det.

 

Jeg meldte meg inn i Fagforbundet da jeg var student og jobbet deltid. Motivasjonen var å få hjelp og støtte i spørsmål rundt lønn og arbeidsvilkår og eventuelle omstillingsprosesser. Jeg har alltid vært politisk aktiv, og mener at den norske trepartsmodellen fungerer godt.

 

Etter noen år som medlem i Fagforbundet fant jeg ut at det ikke var rette fagforeningen for meg. Etter å ha satt meg litt inn i de ulike fagforeningene fant jeg Samfunnsviterne, hvor jeg følte meg hjemme. Siden har jeg møtt flere med akademisk bakgrunn som har atypiske stillinger i kommunen og rekruttert noen av dem til Samfunnsviterne.

 

Hvorfor har du valgt å være organisert og tillitsvalgt?

Å være tillitsvalgt gir muligheter til å påvirke vår arbeidsplass gjennom å delta i medbestemmelsesmøter der noen viktige avgjørelser blir tatt. Jeg lærer mer om hvordan arbeidslivet er organisert. Jeg har deltatt i mange relevante kurs i regi av Samfunnsviterne, tilegnet meg kunnskap og møtt mange hyggelige mennesker.

 

Hvilken fremtid tror du fagbevegelsen har?

Mitt inntrykk er at organisasjonsgraden går ned blant de med lavere utdanning, men ikke blant akademikere. Mange utenlandske arbeidere og innvandrere er ikke godt nok kjent med fordelene med å være organisert.

Jeg håper med tiden mange av disse også vil oppdage fordelene med å være medlem i fagforeninger.

 

I et arbeidsliv i stadig endring har fagforeningene en jobb å gjøre for å fortsette å være relevant. Et av temaene medlemmer i min enhet er opptatt av er rett til videreutdanning.

 

Arnt-Einar Litsheim, Norske havner

Hva er din faglige bakgrunn?

Jeg er utdannet statsviter med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Bergen. I tillegg til dette har jeg befalsutdanning fra Luftforsvaret, lederutdanning og spesialfag i arbeidsrett fra Oslo. For tiden er jeg fagdirektør/internasjonal direktør i Samfunnsbedriftene med havner som hovedarbeidsområde.

 

Jeg har lang erfaring fra arbeid i arbeidsgiver-/arbeidstaker-/interesseorganisasjoner. Jeg sitter i en rekke styrer også i Europa. Jeg startet min yrkeserfaring som ledelse- og organisasjonsforsker på Senter for ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret), og ser ikke bort fra at jeg kommer til å avslutte i samme leia. Jeg vil nok gjøre det i varmere strøk, da jeg elsker sol og varme.

-Min motivasjon for å være fagorganisert er at jeg har klokketro på at et organisert samfunn med små forskjeller er til det beste.

 

Arnt-Einar Litsheim

 

Hvorfor har du valgt å være organisert?

Min motivasjon for å være fagorganisert er at jeg har klokketro på at et organisert samfunn med små forskjeller er til det beste. Jeg synes stort sett at fagforeningene gjør en god jobb, selv om de også må fornye seg for å tiltrekke seg nye medlemmer og være aktuelle samfunnsbyggere for fremtiden.

 

Jeg har vært tillitsvalgt i 20 år på ulike nivåer. Jeg har vært med på mye spennende, blant annet i Samfunnsviterne. Jeg satt i arbeidsutvalget på begynnelsen av 2000-tallet, da foreningen virkelig slet med budsjetter og regnskap. En gjenganger i vår forening er organisering. Jeg må ærlig innrømme at det var fristende på fjorårets landsmøte å mene noe om dette, men som leder av kontrollkomiteen var det min fordømte plikt å forholde meg til prosessen, samt angi på hvilke områder landsmøtet har sin maktbase. Så får hver enkelt gjøre seg opp en mening i hvilken grad organisasjonen lykkes med slike runder! Selv tror jeg at en skal la organisasjonsdebatten hvile litt.

 

Hvilken fremtid tror du fagbevegelsen har?

Fagforeningene mister medlemmer, spesielt i privat sektor. Som jeg nevnte ovenfor, tror jeg at også fagforeningene må gå i seg selv. Det er nærliggende å beskylde fagforeninger for å være et slags pampevelde. Selv tror jeg at en bør få inn yngre krefter og flere damer i toppen av disse organisasjonene. Her har i alle fall Samfunnsviterne noe å være stolt av. Jeg tror at hvis fagforeningene klarer å gjøre seg mer dynamiske og transparente, vil de gå en lysende tid i møte!

 

Karen Sofie Bakkalia, student

Hva er din faglige bakgrunn og hvor jobber/studerer du nå?

Jeg har en bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon, og nå går jeg siste året på master i statsvitenskap og ledelse på Universitetet i Agder.

 

Hva er motivasjonen din for å være fagorganisert?

Motivasjonen min for å være fagorganisert er at jeg har en fagorganisasjon i ryggen når jeg skal ut i jobb, som kan hjelpe meg med mine rettigheter når det kommer til for eksempel lønn. Og i tillegg få hjelp til gjennomlesing av jobbsøknad og kontrakt.

 

Du har valgt å være tillitsvalgt, «what´s in it for you»?

Jeg får være leder for et styre som samarbeider godt. Som har en god motivasjon til å få til faglige arrangementer. En annen ting er at jeg får formidle til andre hvilke fordeler det har å fagorganisere seg. En tredje ting er jeg får ledererfaring som kan være en god erfaring å ta med seg videre i fremtidig jobbkarriere.

 

Organiseringsgraden går stadig nedover, også i Norge, hvordan tror du fagforeningers posisjon vil være i fremtiden?

Det er vanskelig å si hva som vil være fagforeningers posisjon i fremtiden, jeg tror i nærmeste fremtidig vil det fortsatt gå nedover. Men på lang sikt tror jeg fagforeningers posisjon igjen vil øke ved at flere tenker at det kan være lurt å fagorganisere seg.