.

Hallo samfunnsviter

Leder og studentlederens syn på arbeidsmarkedet

Hvordan ser arbeidsmarkedet ut nå? Er det noe som helst positivt som kommer ut av COVID-19-situasjonen? Vi har spurt lederen og studentlederen i Samfunnsviterne.
  • Merete Nilsson og Njål Gustavsen
  • Håvard Schei, Sophie Ravn Spurkeland, Unplash/layton Cardinalli

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne


Hvor lenge har du vært leder i Samfunnsviterne?

Jeg har vært leder i Samfunnsviterne siden august 2015.

 

Hvordan ser arbeidsmarkedet ut nå?

Akkurat nå ser arbeidsmarkedet generelt svært bekymringsfullt ut. Per 5. mai har vi 408 400 personer som er registrert som helt eller delvis arbeidssøkende hos NAV. Det vil si at 14,6% av arbeidsstyrken er helt eller delvis arbeidsledig. At vi har nå den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig er svært urovekkende.

Under disse tallene er det imidlertid forskjeller på både sektorer og grupper. Hittil har koronakrisen og oljekrisen skapt mest usikkerhet og utrygghet for de selvstendig næringsdrivende, samt de som jobber i privat sektor. De akademiske yrkesgruppene er ikke de som er mest berørt så langt. Ledigheten i akademiske yrkesgrupper pr 5. mai er på 5,2%.

 

Er du bekymret for permitteringer og om folk i det hele tatt kommer i jobb fremover?

Ja, jeg er bekymret for situasjonen fordi vi har en stor andel arbeidstakere som er permitterte over lang tid.

Det er derfor svært viktig at det iverksettes tiltak som gjør at hjulene i samfunnet begynner å rulle igjen. Samfunnet trenger at for eksempel store byggeprosjekter og veiprosjekter fortsetter eller startes opp selv i krisetid, slik at virksomheter opprettholdes og flest mulig arbeidstakere har en jobb å gå til. Her må det offentlige ta ansvar for å iverksette det som er planlagt, og nasjonale myndigheter må sørge for at det er mulig gjennom gode rammebetingelser. I tillegg må vi snarest mulig få på plass alternativer til permitteringer, som for eksempel i større grad bruk av lønnstilskudd eller lønnssubsidier direkte ut til den enkelte virksomhet. Med slike virkemidler kan virksomheter i større grad opprettholde driften og arbeidstakernes kompetanse kan benyttes til å videreutvikle arbeidsmåter, produkter eller tjenester i en tid hvor kanskje de ordinære arbeidsoppgavene ikke kan gjennomføres. Danmark har for eksempel benyttet en ordning med lønnstilskudd for bedriftene i stedet for å forsterke permitteringsordningen.

I tillegg er det viktig at ordningen der en kan få kompetanseheving og samtidig motta dagpenger videreføres også etter 1. september, slik det nå er bestemt, gjerne ut året.

Studentleder Njål Gustavsen mener at et sterkere nasjonalt samhold og en mer fremtredende vi-tankegang er noe av de positive resultatene av COVID-19-situasjonen.

Studentleder i Samfunnsviterne, Njål Gustavsen


Er det noe som helst positivt som kommer ut av COVID-19-situasjonen?

Denne krisen viser at vi klarer å gjøre tøffe og nødvendige prioriteringer når vi må. Prioriteringer som handler om å sette til side egne behov i solidaritet med utsatte grupper. Det er en meget verdifull erfaring for et samfunn. Vi har også fått vist at vi både har kompetanse og ressurser til å digitalisere arbeidshverdagen vår, også det mer eller mindre «over natta». For mange i akademikeryrker har arbeidsdagen omtrent gått som før fra hjemmekontor med det meste av det en trenger tilgjengelig via PC og digitale møter på Teams, Zoom, eller andre digitale møteplasser. Det er jo egentlig helt fantastisk at det er mulig. De fleste ønsker seg vel nå tilbake til den ordinære arbeidshverdagen der vi går på jobb, har fysiske møter, treffer kolleger, drikker fredagskaffe og slår av en prat i gangen mens en løser store og små problemstillinger. Arbeidshverdagen etter COVID-19 blir imidlertid aldri den samme, tenker jeg. Vi har gjort digitale kvantesprang i arbeidslivet og vi må ta med oss disse ferdighetene når vi nå skal jobbe videre. Ikke har vi bare vist at vi er like effektive på hjemmekontor, vi har også vist at dette er en måte vi kan spare miljøet på.  Digitale møter vil nok likevel aldri erstatte verdien av det mellommenneskelige som ligger i fysiske møter med kolleger og samarbeidspartnere.

 

Hva blir det viktig å fokusere på videre i fremtidens arbeidsmarked?

Som allerede nevnt blir det viktig å prioritere å få hjulene i gang igjen. For å få til det må vi sikre at så mange som mulig har en jobb å gå til og en økonomi som gjør at de klarer seg uten ytelser fra NAV.  Det betyr også at kjøpekraften i befolkningen er tilstede og at folk handler det de trenger, noe som igjen vil sørge for at de delene av næringslivet som nå har slitt en lang periode vil ha muligheten til å komme på fote igjen.

I tillegg tror jeg det er viktig at vi tar med oss de erfaringene vi nå har gjort oss under denne krisen slik at vi er bedre rustet når krisen treffer oss neste gang. Så vil framtiden vise hvor villige vi er til å gjøre lignende og nødvendige prioriteringer og verdivalg med tanke på andre samfunnsutfordringer som vi fortsatt står overfor. Jeg tenker da for eksempel på klima- og miljøutfordringene, og det å sørge for en bærekraftig utvikling framover.

 

Njål Gustavsen, studentleder i Samfunnsviterne


Hvor lenge har du vært studentleder i Samfunnsviterne?

Jeg har vært studentleder i Samfunnsviterne siden den 28. februar. Det er et verv som jeg synes er viktig og givende.


Hvordan ser arbeidsmarkedet ut nå?

Dagens arbeidsmarked er naturligvis endret som følge av pandemisituasjonen. Det er en tøff tid for studenter som skal ut i arbeidslivet. Mange er usikre og vet ikke om de får seg en jobb, eller om det vil ta tid før de får det.

 

Er du bekymret for permitteringer og om folk i det hele tatt kommer i jobb fremover?

Jeg er meget bekymret over permitteringer og at færre får jobber i dag. Det er trist og meget uheldig for samfunnet hvordan nyutdannede ikke kan bruke den kompetansen og de ferdighetene mange besitter. Det er også bekymringsfullt at det har blitt færre sommerjobber som et resultat av denne situasjonen. Muligheten for en sommerjobb eller deltidsjobb er naturligvis viktig for studentøkonomien, og er for mange av våre studentmedlemmer det første møte med arbeidslivet. Mange studenter har heller ikke de samme rettighetene når de jobber deltid ved siden av studiene, sammenlignet med en person som er fast ansatt i en virksomhet.

 

Er det noe som helst positivt som kommer ut av COVID-19-situasjonen?

Jeg tror at et sterkere nasjonalt samhold og en mer fremtredende vi-tankegang er noe av de positive resultatene av COVID19-situasjonen. Jeg tror også måten vi har organisert oss på i forskjellige bransjer med et større innslag av digitale løsninger kan endre måten vi arbeider på til det bedre. Jeg merker et godt faglig engasjement blant studentene. Siden undervisningen på universitetene er digital, er den også mer tilgjengelig, og det er mer fleksibelt å være student.

 

Hva blir det viktig å fokusere på videre i fremtidens arbeidsmarked?

I fremtidens arbeidsliv tror jeg fokuset på innovasjon og digitalisering blir viktigere, og et arbeidsliv der kravet til formell kompetanse vil være større.