.

Hallo samfunnsviter

Karrierestart i koronaens tid!

I mars skrev Dagens Næringsliv om frykten for en «tapt ungdomsgenerasjon» som vil stå utenfor arbeidslivet som konsekvens av COVID-19. Vi har spurt tidligere studentlagsleder Frida Skjei og rådgiver i fag og karriere, Marie Asheim om hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre at dagens unge ender opp som en tapt generasjon i koronaens tid.
  • Sophie Ravn Spurkeland
  • Privat, Håvard Schei/Samfunnsviterne

Samfunnsviter Frida Skjei studerer statsvitenskap ved NTNU og skal snart levere sin masteroppgave. I mars ble hun intervjuet av Dagens Næringsliv, og da sa Skjei at det var lite trivelig å høre at man er en tapt generasjon, og at hun håper det kommer tiltak som gjør at de unge slipper denne betegnelsen.


Frida Skjei, tidligere studentlagsleder ved Samfunnsviterne NTNU

Vet du om det har blitt iverksatt noen tiltak som hindrer at de unge ender opp som en tapt generasjon?

Annet enn de generelle tiltakene for å unngå vedvarende arbeidsledighet, og de økonomiske tiltakene rettet inn mot studenter har ikke jeg kommet over tiltak som er spesifikt rettet inn mot å forhindre at nyutdannede ender opp som en tapt generasjon. Jeg frykter at nyutdannede har havnet mellom to stoler, som hverken arbeidstakere eller studenter. Som det gikk frem av artikkelen i Dagens næringsliv viste flere forskere og fagpersoner til at nyutdannede ofte rammes hardt i nedgangstider. Dette kommer spesielt til utrykk ved at nyutdannede ser seg nødt til å ta ikke-relevante jobber, og at man også opplever liten lønnsvekst over tid. Jeg tenker derfor det er viktig at det rettes inn helt spesifikke tiltak for å knytte nyutdannede til arbeidsmarkedet, og det så fort som mulig.


En av fire studenter som har svart på Samfunnsviternes medlemsundersøkelse sier de har mistet jobben eller blitt permittert som følge av COVID-19. Vil samfunnsvitere i det hele tatt få jobb etter endt utdanning?

Ja, det tror jeg. Men samtidig må man påberegne at det kan ta lenger tid enn vanlig å komme ut i fast jobb, og at man må søke på mange ulike stillinger. Likevel tror jeg det vil være stort behov for samfunnsvitere og humanisters kompetanse også i tiden fremover. Evnen til å se samfunnet som helhet, den analytiske kompetansen og behovet for tekstproduksjon vil vedvare. Jeg tror også at samfunnsvitere sitter på uvurderlig kunnskap og kompetanse som kan brukes til å si noe om hva korona kan ha å si for samfunnet, og med dette også finne løsninger på noen av problemene som følge av Korona.


I Samfunnsviternes medlemsundersøkelse svarer 58 prosent av studentene at det er færre jobber å søke på. 46 % svarer at det flere som søker på samme stilling. Har du tips til studenter som skal ut i et presset arbeidsmarked?

Jeg tror det er viktig å bruke tiden som jobbsøker flittig. Du bør finpusse CV og søknad. Samfunnsviterne kan bistå med tips og triks. Det er også lurt å bruke tiden til å tilegne seg ny kunnskap. Det finnes mange kurs på nett, og noen av disse er gratis, kanskje har man endelig tid til å ta et kurs i Excel, eller prøve seg på et språkkurs. Jeg er også opptatt av at samfunnsvitere skal tørre å tenke annerledes i forhold til hvor det er behov for oss i arbeidslivet. Det er ikke bare i det offentlige vi behøves. Tenk derfor nøye og kreativt rundt egen kompetanse når du skal søke jobb. Dette vil forhåpentligvis åpne opp for flere typer stillinger å søke på. Med høy arbeidsledighet blir man tvunget til å tenke annerledes. Sitter du og noen du kjenner på en god ide? Er dette tiden for å starte en start-up? Eller lære seg mer om teknologi og teknologiske løsninger? Kanskje sitter du på en ide som kan få oss ut av krisen? Kjør på!


Hva kan Samfunnsviterne hjelpe studentene med fremover?

Jeg tror studenter vil ha mange spørsmål knyttet til arbeidsmarkedet og til rettigheter i arbeidslivet. Hvordan er det lurt å gå frem i det som er et endret arbeidsmarked? Hva kan man forvente i lønn i et arbeidsmarked hvor det er færre jobber å søke på? Samfunnsviterne må fortsette å være tilgjengelig for denne typen spørsmål. Jeg håper Samfunnsviterne kan tilby mer karriereveiledning for studenter og nyutdannede. Gjerne i form av kurs på campus, men også ved å være tilgjengelig over telefon og e-post. Samfunnsviterne og studentutvalget må holde seg oppdatert på hvordan arbeidsmarkedet endrer seg, og på denne måten forberede studentene på hva som venter de i arbeidslivet. På NTNU har vi snakket mye om teknologisk kompetanse for samfunnsvitere og humanister og viktigheten av dette. Kanskje er det mulig å tilby kurs i teknologisk kompetanse for samfunnsvitere rundt omkring på universitetene, som sikrer Samfunnsviternes studentmedlemmer en fordel på vei inn i arbeidslivet. Samfunnsviterne må videre støtte studentutvalget, og bistå i satsningsområdene psykisk helse for studenter, tid brukt på studier og praksisplasser for samfunnsvitenskap og humaniora.

I en artikkel fra VG (15. august 2020) gikk det frem at studenter har hatt en økning i emosjonelt stress og har dårligere livskvalitet enn vanlig som følge av korona. Samfunnsviterne må sette seg inn i hva de kan gjøre for å bedre studenters psykiske helse. I mange studieretninger innen samfunnsfag og humaniora er det ikke mulighet for integrert praksis i studieløpet. Dette må endres! Praksis knytter samfunnsvitere nærmere arbeidslivet. Dette er svært viktig, spesielt nå, og kan på sikt bidra til å unngå en tapt generasjon av unge samfunnsvitere og humanister. Her må Samfunnsviterne ligge et hestehode foran!

 

Marie Toreskås Asheim, rådgiver fag og karriere i Samfunnsviterne

Vet du om det har blitt iverksatt noen tiltak som hindrer at de unge ender opp som en tapt generasjon?
I koronaundersøkelsen vi nylig gjennomførte, forteller våre avgangsstudenter at det er for få jobber å søke på og at arbeidsgiverne krever lang arbeidserfaring. Dette er utfordringer de fleste nyutdannede samfunnsvitere opplever, men vi vet at yngre arbeidstakere er særlig utsatt på arbeidsmarkedet i krisetider. Regjeringen mener at flere jobber vil komme tilbake når man lemper på smitteverntiltakene. Det har derfor ikke vært fokus på tiltak som hjelper avgangsstudenter å komme seg i jobb.


Vil samfunnsvitere i det hele tatt få jobb etter endt utdanning?

Kortversjonen er ja. Samfunnsvitere har fortsatt gode muligheter på arbeidsmarkedet. Men ettersom flere vil ta høyere utdannelse, og færre går av med pensjon, vil det bli tøff konkurranse om jobbene fremover. For å få en jobb som samsvarer med utdanningsnivå, må samfunnsvitere derfor tenke bredere rundt hvordan de kan bruke kompetansen sin og søke jobber i andre bransjer enn de «tradisjonelle».


Har du tips til studenter som skal ut i et presset arbeidsmarked?

Tenk utradisjonelt! Alle kan ikke jobbe som saksbehandler i offentlig sektor. Samfunnsviternes arbeidsgiverundersøkelse i 2019 viste f.eks. at arbeidsgivere ser et stort potensial i våre faggrupper når det gjelder salg. Egenskaper de trakk frem her var at samfunnsvitere er gode til å argumentere, lidenskapelige når de tror på noe (produkt eller sak) og gode relasjonsbyggere. Samtidig opplevde arbeidsgiverne at samfunnsvitere ikke var interessert i å jobbe kommersielt. Mange arbeidsgivere så også et potensiale i våre faggrupper når det gjelder teknologiutvikling, og da særlig innsiktsarbeid, kundedesign og kundeadferd. Her ble samfunnsviternes evne til å forstå mennesker både som gruppe og individ, trukket frem som særlig sentral.


Hva kan Samfunnsviterne hjelpe studentene med fremover?

Når det gjelder overgangen mellom studier og jobb tilbyr vi bl.a. ulike kurs knyttet til jobbsøking og karriere, tilbakemelding på CV og søknad, samt konkrete tips og eksempler på våre karrieresider. Vi har svært dyktige studentrepresentanter ved universitetene, som bidrar til faglig nettverk og aktiviteter lokalt. Vi legger til rette for digitale møtearenaer utover høsten, med bl.a. digitale kurs og webinarer. Om du følger oss på Facebook vil du fortløpende få informasjon om aktiviteter og tilbud som kan være relevant for deg.