Redaktøren har ordet

Var du klar over at sosiale medium er den næringa i verda som opplever hurtigast vekst? Og ikkje berre det; prognosar synar ein forventa årleg vekst på rundt 25 prosent dei neste fem åra.

Nyleg las eg Edwards Hoems bøker som skildrar korleis livet arta seg for fleire generasjonar av slekta hans i perioden frå 1870-talet og fram til moderne tid. I bøkene fylgjer vi i hovudsak dei som forlét Hoen-garden og emigrerer til USA. Nennsamt forklarar forfattaren kva som dreiv slekta hans til å setje ut på ei så strabasiøs reise som overfarten over Atlanteren faktisk var.

Når eg tenker berekraft, koplar hjernen min seg automatisk til den svenske økonomen Hans Roslings TED Talk "The Washing Machine”. På få minutt klarer han det kunststykket å gje oss ei forståing av mennesket si tilstand og av utviklinga dei siste 100 åra.

Fenomenet dukkar opp allereie i barnehagen. Utestenging, trakassering, verbale negative utsegn og «blikking». Nokon kallar det mobbing, andre krenkelsar.

I 2015 presenterte konsulentselskapet McKinsey ein rapport som slo fast at omlag 70 prosent av alle omorganiseringar ikkje når sine målsetjingar. Skumle tal i ei tid der omorganisering nesten er like viktig som drift.

Har du opplevd å verte hacka? Kanskje ikkje, men høyrt om det, har du garantert! Historiene er dessverre etter kvart mange, og ein del av dei er urovekkande.

Ifølge BBC må vi til Makedonia for å finne opphavet til dagens «fake news»-debatt. Det var nemleg der, sør i Europa, at hundrevis av ungdommar for halvanna år sidan dikta opp og skreiv sensasjonsprega og positive nyheiter om Donald Trump.

Mi akademiske reise byrja relativt seint i livet. Nesten 25 år gamal spaserte eg inn på Universitetet i Trondheim og kasta meg over ca. 4000 sider med pensum i sosialantropologi. Helten, og han som sette diskursen i faget, var professor Jan Brøgger.

Med nyvinningar og innovasjon vil svært mange arbeidsoppgåver forsvinne i åra som kjem. Historisk er dette ikkje nytt; menneske har til ei kvar tid streva for å gjere oppgåver meir effektive og på det viset også få eit forsprang til konkurrentane.

Det er som ei kraft som er umogleg å stoppe. Om det er marknaden som presser ho fram eller om det er eit moderne individualistisk samfunn som driv folk til skapartrong og fristilte yrker er vanskeleg å seie.

Demografi stammar frå det greske demos, som tyder ’folk’, og grafein, som tyder ’skrive’. Omgrepet refererer til samfunnsstorleik, alders- og kjønnsfordeling og geografisk fordeling, samt dei demografiske komponentane dødelegheit og migrasjon. Det kan, ifølgje leksikon, også omfatte ei skildring av levekår og livstilhøve, økonomiske tilhøve og helse, giftemål og samlivsformer.